Pridajte sa k nám
Vytvorenie konta
Registráciou získate príležitosť nájsť lásku svojho života, neváhajte, stačí vyplniť registračný formulár
Tab #1
Tab #2
Tab #3
Ja som
Hľadám
Používateľské meno
E-mailová adresa
Heslo
Mesto
Dátum narodenia
* Dátum narodenia sa na stránke nezobrazuje.
Potvrďte, prosím
Podmienky používania
Double-click to edit button text.
Podmienky Používania

Podmienky Používania

https://stretnimesa.sk

Podmienky Používania

Podmienky Používania

Podmienka je, že užívateľ musí mať minimálne 18 rokov. Distribúcia obsahu, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi je zakázaný; nie je dovolené šíriť obsah, ktorý je xenofóbny, rasistický, alebo nesie pornografický charakter. Porušenie tejto dohody oprávňuje Stretnimesa.sk.sk k okamžitému blokovaniu užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť celkové a pravdivé informácie o jeho osobe a údaje potrebné pre fakturáciu, najmä údaje o mobilnom telefónnom čísle. Adresáti kontaktnej reklamy nie sú samozrejme povinní odpovedať. Tak isto užívateľ teda nemá právo očakávať odpoveď. Odosielateľ Smsky alebo emailu teda nie je oprávnený požadovať vrátenie poplatkov, ktoré vychádzajú z tohto dôvodu.
Nie je dovolené ponúkať alebo predávať tovar alebo služby cez platformu resp. system.Toto sa vzťahuje najmä na takzvaný “spam” v chatovej oblasti. V prípadoch tohto typu porušenia, Stretnimesa.sk.sk je oprávnený blokovať užívateľa bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Užívateľ je povinný odstrániť profil/y,  tzv mŕtve, ktoré už nepoužíva teda nie su aktivne. Ak používateľ nevykoná túto povinnosť v lehote troch mesiacov od posledného použitia profilu, potom Stretnimesa.sk.sk je oprávnený zablokovať tento zodpovedajúci profil, alebo je oprávnený moderovať profil jedným z ich podporujúceho personálu teda moderátora, v záujme ostatných užívateľov, aby sa zabránilo vzniku tzv. mŕtvych profilov. Vyhradzujeme si právo uzavrieť komunikačnú relácie, aby nedošlo k zneužitiu.

Vaše práva

V súlade so zákonmi EÚ máte právo podať sťažnosť orgánom na ochranu údajov. Hlavné kancelárie spoločnosti Stretnimesa.sk.sk sú V&B International BV, Registry number:  73844527, Strevelsweg 700,303 Unit A3430, 3083AS Rotterdam, The Netherlands , je stránka admin(at)Stretnimesa.sk.sk
Ak sa nachádzate v EÚ, môžete sa obrátiť aj na miestneho regulátora ochrany údajov, ktorý nás môže kontaktovať vo vašom mene.
Máte viacero práv podľa európskeho zákona o ochrane osobných údajov, ak ste občanom EÚ.
1. Právo byť informovaný: aké osobné údaje spracováva organizácia a prečo? (toto stanovisko).
2. Právo prístupu: Môžete požiadať o kópiu vašich údajov.
3. Právo na opravu: ak sú údaje, ktoré sú uložené, nepresné, máte právo na opravu.
4. Právo na zrušenie: Máte právo na vymazanie údajov za určitých okolností.
5. Právo na prenos údajov: Môžete požiadať o kópiu vašich údajov v strojovo čitateľnej forme, ktorú je možné previesť na iného poskytovateľa.
6. Právo na námietku: Za určitých okolností (vrátane spracovania údajov na základe legitímnych záujmov alebo na účely marketingu) môžete proti tomuto zaobchádzaniu vzniesť námietku.
7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania: V tejto oblasti existuje niekoľko práv, pri ktorých spracovanie na čisto automatizovanom základe má za následok rozhodnutie s právnymi alebo významnými účinkami pre jednotlivca. Za týchto okolností zahŕňajú vaše práva právo poskytnúť ľudský zásah do rozhodovacieho procesu.
Ak chcete vykonávať akékoľvek vaše vyššie uvedené práva, navštívte našu stránku s informáciami alebo nám napíšte e-mailom na adresu DPO@Stretnimesa.sk.sk.

Povinnosti užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje ihneď informovať Stretnimesa.sk.sk o zmene skutkoveho stavu. Správy o zmene sa zasielajú na: admin@Stretnimesa.sk
Užívateľ je povinný zaistiť bezpečné ukladanie údajov a nemal by ich poskytovať tretím osobám. Používaním služby a zverejňovaním všetkých informácií prostredníctvom služby, vrátane prezývky, užívateľ súhlasí s tým, že nebude posielať správy:
• ktoré sú nezákonné, výhražné, urážlivé, znespokojúce, hanlivé, násilné, obsahujú obscénnosti, alebo sú podvod, obsahujú explicitné alebo grafické opisy násilia;
• týkajúce sa násilia na deťoch, alebo aú vo vzťahu s detskou pornografiou, obsahujú materiály pre dospelých, obsahujú materiál, ktorý prekračuje hranice zákona, trestné alebo rasistické materiály, obsah, ktorý sa vzťahuje na znásilnenie, týranie akýmkoľvek spôsobom, alebo obsahujú formy necrophilii;
• vzťahujúce sa k teroristickým alebo iným extrémistickým organizáciam.
• môžu ohroziť národnú bezpečnosť;
• vzťahujúce sa na použitie alebo distribúciu drôg;
• vzťahujúce sa k sebapoškodzovaniu alebo samovraždu;
• vzťahujúce sa k obsahu akéhokoľvek trestu, obťažovaniu, ponižovaniu alebo zastrašovaniu jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov na základe náboženstva, sexu, sexuálnej orientácie, rasy, etnického pôvodu, veku alebo invalidity;
• ktoré poškodujú patent, známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, právo na uverejnenie alebo iné vlastnícke práva jednotlivcov;
• ktoré zabezpečujú neoprávnené alebo nevyžiadané reklámy, rýchle alebo hromadné správy(spam) alebo akékoľvek iné formy neoprávnených podnetov alebo lotérií a hazardných hier;
• Ak sa obsahom snaží získať neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom alebo sa snaží dodať nejaké informácie o iných

Profil

Stretnimesa.sk.sk je viacero web stránok, ktoré podliehajú jednej správe. Registráciou na akomkoľvek portály zo skupiny V&B International BV súhlasíte so zasielaním informačných správ, ktoré sú pre Vás bezplatné. V rámci uspokojovania našich registrovaných klientov si výslovne vyhradzujeme právo vytvoriť zaregistrované profily a posielať správy registrovanýcm užívateľovi v mene týchto profilov, aby neprišlo k obmedzeniu komunikácie.Tzv mŕtve profily pravidelne odstraňujeme. Tým, že ste sa zaregistrovali a akceptovali podmienky používania ste si vedomí že komunikácia môže byť moderovaná prevádzkovateľom a virtuálny kontakt je tak možný. Odpovedaním na email Vám vzniká náklad spojený s udržiavaním internetovej konekcie. Poskytovatelia služby môžu použiť prevádzkovateľov pre komunikáciu s používateľmi pomocou rôznych prezývok. Ak prevádzkovateľ nie je prihlásený do systému v čase, keď používateľ odošle správu, odpoveď na správu môže byť vykonaná po nasledujúcom prihlásení do služby alebo odpovedanie môže prevzať iný prevádzkovateľ. Prevádzkovatelia nie sú povinní poskytnúť osobné údaje, nemusia súhlasiť s osobným kontaktom a môžu používať viac mien a prezývok v rámci služby. Prevádzkovateľ môže požiadať užívateľa o niektoré osobné údaje, ale užívateľ nie je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi presné informácie. Všetci prevádzkovatelia a užívatelia môžu používať rôzne identity, mená a prezývky, a tak poskytovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za správnosť akejkoľvek informácie, prenesené do služby. Poskytovateľ služby tj. prevádzkovateľ má právo ukončiť komunikáciu s užívateľom, ktorý posiela sms- spávu alebo e-mail s obsahom, ktorý porušuje pravidlá používania služby.Poskytovateľ služby má právo automaticky alebo ručne cenzurovať časť prichádzajúcich a odchádzajúcich správ s účelom ochrany osobných údajov užívateľa služby.
Na to aby ste mohli využiť všetky možnosti musíte zaplatiť členský poplatok a to v hodnote podľa Vašho váberu v sekcii Buď VIP po zaregistrovani. K dispozícii sú Vám rozdielne možnosti platieb. Pre ukončenie členstva stačí ísť na profil a zmazať ho. Pokiaľ členstvo ukončíte pred vypršaním platnosti členského, nevzniká Vám nárok na vrátenie žiadnej sumy.

Vynakladáme úsilie,aby sa poskytla služba obozretným a profesionálnym spôsobom. Služba sa poskytuje vždy na základe záväzku vynaložiť čo najväčšie úsilie. Užívateľ preto súhlasí s tým, že platforma obsahuje iba funkcionality a ďalšie vlastnosti tak, ako ich nájde na platforme v čase používania (na základe „tak ako sú“). Vylučujeme výslovné a implicitné záruky, sľuby a odškodnenia akejkoľvek povahy v súvislosti s užívaním platformi a web stránky.

Môžeme bez predchádzajúceho oznámenia a bez povinnosti platiť kompenzáciu alebo byť zodpovedný voči užívateľovi akýmkoľvek spôsobom,kedykoľvek oprávnený zmeniť a / alebo (dočasne) ukončiť (obsah) služby, účet a / alebo platformu a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať údržbu v súvislosti s platformou .
Užívateľ osobne zodpovedá za nákup a / alebo dobré fungovanie infraštruktúry a správnych telekomunikačných zariadení (vrátane internetového pripojenia), ktoré sú potrebné na využívanie služby.

Užívateľ chápe a akceptuje skutočnosť, že služba je nástrojom na kontaktovanie používateľa s ostatnými používateľmi platformy a preto, tak ako na všetkých iných zoznamovacích stránkach, nemôžeme poskytnúť žiadnu záruku za akýkoľvek výsledok, ako je napríklad nadviazanie vzťahu alebo stretnutie v reálnom živote medzi používateľom a iným používateľom. Garantujeme kontakt aby neprišlo ku prerušeniu služby. Samozrejme je naším cieľom znížiť až odstrániť fiktívne tzv mŕtve profily, ale nemôžeme vylúčiť existenciu takýchto profilov. Užívateľ chápe a akceptuje skutočnosť, že nemáme žiadny vplyv na (obsah) účtov iných používateľov platformy, okrem prijatia oznámenia o fiktívnom tzv mŕtvom profile a že tieto profily iba odrážajú názor tohto konkrétneho používateľa. Užívateľ osobne zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú tým, že používateľ bol alebo je v kontakte alebo uzavrel dohodu alebo podnikol iný čin s fiktívnym tzv mŕtvym profilom.

Užívateľ je zodpovedný za a plne odškodňuje spoločnosť V&B International za všetky nároky tretích strán, ako aj za škodu, ktorú utrpel a náklady, ktoré spoločnosti B&V International vznikli v dôsledku (i) pripísateľného nedodržania dohody so spoločnosťou teda nami, (ii) akýkoľvek čin užívateľa pri využívaní služby, (iii) protiprávny čin spáchaný používateľom alebo (iv) akékoľvek iné porušenie týchto Podmienok Používania. Všetky vzniknuté náklady a škody, ktoré spoločnosti ML International sro akýmkoľvek spôsobom súvisia s takýmito nárokmi, uhradí Užívateľ. Za spoločnosť V&B international užívateľ ručí, že je oprávnený používať službu a že bude konať v súlade s týmito Podmienkami Používania a všetkými platnými právnymi predpismi. Nemáme žiadny vplyv na webové stránky partnerov, ktorí zverejňujú reklamy a / alebo iné prejavy týkajúce sa týchto stránok. na platformu a / alebo službu spoločnosti V&B International BVsro na svojich webových stránkach a že títo partneri sú plne a osobne zodpovední a zodpovední (a nenesieme zodpovednosť za obsah a správnosť týchto prejavov).

UPOZORNENIE: neposielajte nám žiadosť o zmazanie Vášho profilu. Zmazať profil je Vaše rozhodnutie a je táto akcia je nezvrátiteľná a môžete tak vykonať na Vašom profile.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie štrnásť dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o tom informovať poštou: Strevelsweg 700,303 Unit A3430, 3083AS Rotterdam, The Netherlands . Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napríklad list zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom). Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby ste PRED uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zaslali svoju požiadavku týkajúcu sa výkonu práva na odstúpenie od zmluvy. Ak chcete odstúpiť od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky platby prijaté od Vás, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Vrátime Vám sumu späť pomocou rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa výslovne nedohodnete inak. V žiadnom prípade vám táto náhrada nespôsobí žiadne náklady.
Ak ste začali používať naše služby počas lehoty na odstúpenie, zaplatíte iba sumu úmernú, kým ste nás informovali o Vašom odstúpení od tejto zmluvy, pokiaľ ide o všetky služby uvedené v zmluve s tým, že naďalej už nesmiete naše služby využívať. Pokiaľ naďalej budete služby využívať aj po oznámení o ukončení kontraktu, vrátenú sumu znížime o sumu za naďalej používanie služby.

Údaje k odstúpeniu od kontraktu písomne teda listom

Aby sa overila Vaša pravosť autora a aby sa predišlo akémukoľvek zneužitiu, žiadosť klienta o ukončenie kontraktu, Vaša žiadosť musí obsahovať tieto dve informácie:
(1.) e-mailovú adresu uvedenú v profile alebo číslo profilu
(2.) Vaše prístupové heslo